• ZALOGUJ
 • Brak produktów w koszyku.

Rejestracja Uczestników

Proszę wypełnić wszystkie poniższe pola, informacje te są niezbędnie do prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu.

 

Dane Konta

Szczegóły Profilu

Imię (wymagane)

To pole jest widoczne dla: Wszyscy Change

Who can see this field?
Close
Nazwisko (wymagane)

To pole jest widoczne dla: Tylko ja

Telefon

To pole jest widoczne dla: Wszyscy

Data Urodzenia

To pole jest widoczne dla: Tylko ja

Firma

To pole jest widoczne dla: Wszyscy Change

Who can see this field?
Close

Regulamin

Regulamin serwisu www.e-kursycst.pl

CST Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy Ul. T. Kościuszki 13 lok 123,  NIP: 7393873443, REGON: 360967602, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy w Olsztynie Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547242, na podstawie art. 384 kodeksu cywilnego oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustala „Regulamin serwisu www.e-kursycst.pl”, zwany dalej „Regulaminem”, który stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu www.e-kursycst.pl lub poza nim.

§ 1. Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. Regulamin – określa zasady i warunki odpłatnego korzystania ze Szkoleń i Zasobów dostępnych za pośrednictwem publicznej sieci Internet i serwisu Organizatora
  www.e-kursycst.pl, będących własnością Organizatora.
 2. Organizator – CST Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy Ul. T. Kościuszki 13 lok 123, NIP: 7393873443, REGON: 360967602, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy w Olsztynie Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000547242), posługująca się dla i adresem poczty  biuro@cst.olsztyn.pl oraz numerem telefonu +48 733-931-130
 3. Zamawiający – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu, w tym zawieranie umów, związane jest bezpośrednio
  z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organ administracji publicznej, kierujący Uczestnika do udziału w Szkoleniu lub do skorzystania z Zasobów Serwisu;
 4. Uczestnik – skierowana przez Zamawiającego pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu lub korzystająca z Zasobu, przy czym w przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
 5. Zasób – dostępne w Serwisie materiały o charakterze informacyjnym, udostępniane z wykorzystaniem systemu informatycznego za pośrednictwem publicznej sieci Internet, mogące być albo będące przedmiotem umowy między Organizatorem a Zamawiającym. Dokładny opis Zasobu wskazany jest na stronie internetowej Serwisu, przy danym Zasobie lub w przypadku umów zawieranych poza Serwisem, określany każdorazowo pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym;
 6. Szkolenie – dostępne w Serwisie szkolenie e-learning udostępniane z wykorzystaniem systemu informatycznego za pośrednictwem publicznej sieci Internet, mogące być albo będące przedmiotem umowy między Organizatorem a Zamawiającym. Dokładny opis Szkolenia wskazany jest na stronie internetowej Serwisu lub w przypadku umów zawieranych poza Serwisem, określany każdorazowo pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym;
 7. Umowa – zawarta pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora na rzecz Zamawiającego usługi Szkolenia, udostępnienia Zasobu. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązku w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin.
 8. Serwis – administrowana przez Organizatora strona internetowa pod adresem www.e-kursycst.pl, na której zamieszczane są oferty dotyczące Szkoleń oraz Zasobów, jak również informacje o nich.
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin oraz serwis są skierowane tylko i wyłącznie do osób zdefiniowanych w § 1 ust. 3 Regulaminu. Zamawiający we własnym zakresie, na własne ryzyko i koszt zapewnia Uczestnikom dostęp do Szkoleń i Zasobów Serwisu.
 2. Zamawiający zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin skierowanemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować go o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika.
 3. Do prawidłowego działania Serwisu na komputerze Uczestnika konieczne jest posiadanie przeglądarki internetowej. Uczestnik musi również posiadać aktywne konto e-mail, do którego ma bezpośredni dostęp.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też za ich subiektywne odczucia co do poziomu, kompletności i jakości Szkoleń materiałów szkoleniowych lub Zasobów. Ze wskazanych tytułów Zamawiający nie może podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Organizatorowi czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie Zamawiającego oraz podawany jest Zamawiającemu do wiadomości i akceptacji najpóźniej w dniu złożenia przez niego zamówienia.
 6. W momencie złożenia zamówienia uznaje się, że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go i uznaje jego wiążący charakter.
 7. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje obowiązującego Regulaminu to jest zobowiązany powiadomić o tym Organizatora przed przyjęciem zamówienia Zamawiającego. W tym przypadku Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.
 8. Wszelkie odstępstwa od regulacji niniejszego Regulaminu muszą zostać uwzględnione w Umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, sporządzonej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej na adresy e-mail Stron, z których korzystały Strony zawierając umowę.
 9. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu są lub będą nieważne lub bezskuteczne to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych, bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są najbliższe założeniom Regulaminu.

§ 3. Obowiązki Uczestnika.

 1. Zamawiający/skierowany przez niego Uczestnik obowiązany jest do korzystania ze Szkoleń, Zasobów oraz Serwisu w sposób zgodny z przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem,
  i licencjami korzystania właściwych dla danego Szkolenia, Zasobu oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, innych Uczestników oraz osób trzecich.
 2.  Zamawiający/skierowany przez niego Uczestnik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła.
 3. Zamawiającemu/skierowanemu przez niego Uczestnikowi nie wolno posługiwać się w toku korzystania ze Szkoleń, Zasobów oraz Serwisu treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp.
 4. Zamawiającemu/skierowanemu przez niego Uczestnikowi nie wolno nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Organizatora lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 5. W ramach Serwisu zakazane jest:
  • a) propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie
   do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  • b) zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  • c) zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
  • d) dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  • e) zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
  • f) działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  • g) zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Organizatora bądź osób trzecich;
  • h) zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających powyżej wskazane treści.
 6. Zamawiający/skierowany przez niego Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatora oraz osób trzecich za:
  • a) treści podawanych Organizatorowi informacji oraz zamieszczanych w Serwisie wypowiedzi i informacji.
  • b) szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

W przypadku umieszczania przez Zamawiającego/skierowanego przez niego Uczestnika treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Organizator upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia Zamawiającemu na tej podstawie umowy ze skutkiem natychmiastowy

§ 4. Warunki zawarcia Umowy.

 1. W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia Organizatorowi, do zawarcia takiej Umowy wymagane jest dokonanie następujących czynności przez Zamawiającego:
  • a) prawidłowe założenie konta, koniecznego do logowania w Serwisie i korzystania z zamówionych funkcjonalności,
  • b) wybór konkretnego Szkolenia, Zasobu poprzez dodanie do Koszyka,
  • c) potwierdzenie zamówienia wraz z wyborem płatności,
  • d) wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza zamówienia,
  • e) dostarczenie Organizatorowi zamówienia, o którym mowa w pkt d) powyżej, nie później niż na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, korzystania z Zasobu.
 2. Zamówienie można dostarczyć Organizatorowi:
  • a) przesyłką listową lub kurierską wysłaną na adres siedziby Organizatora, przy czym za datę dostarczenia zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym nastąpi doręczenie przesyłki Organizatorowi;
  • b) osobiście w jego siedzibie, przy czym za datę dostarczenia zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym nastąpi doręczenie przesyłki Organizatorowi;
  • c) w formie skanu wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie, przy czym za datę dostarczenia zamówienia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym Zamawiający wysłał wiadomość elektroniczną zawierającą skan zamówienia;
  • d) wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie, przy czym za datę dostarczenia zamówienia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym Zamawiający wypełnił formularz zgłoszeniowy i użył dostępnego w nim przycisku „Wyślij formularz” lub innego o podobnej treści.
 3. Złożenie prawidłowego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszego Regulamin oraz postanowień Umowy.
 4. Organizator w terminie do 5 dnia roboczego od dnia dostarczenia mu prawidłowego zamówienia prześle Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie zostanie przesłane do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
 5. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 6. Dostęp do Szkoleń i Zasobów jest uruchamiany wyłącznie po uprzednim dokonaniu opłaty za Szkolenie lub Zasób i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora. Na adres e-mail zawarty w zgłoszeniu zostanie przesłana wiadomość zawierająca dalsze wytyczne odnośnie korzystania z Serwisu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego lub Uczestnika.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu, Uczestnika  oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego lub Uczestnika.

§ 5. Wynagrodzenie i zasady jego zapłaty.

 1. Organizatorowi przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie.
 2. Cena podana przy każdym Szkoleniu, czy Zasobie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Szkoleń, Zasobów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty świadczenia przez Organizatora Usługi szkoleniowej, udostępnienia Zasobu oraz wynagrodzenie za materiały szkoleniowe i przesyłkę zaświadczenia, o którym mowa w § 8 Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny Szkoleń i Zasobów podane na stronach Serwisu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN), przy czym niektóre Szkolenia i Zasoby są zwolnione z podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Płatność będzie dokonywana przez Zamawiającego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia od Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy24. Informacja płatnicza dla Zamawiającego będzie automatycznie generowana przez Serwis Organizatora.
 7. Po otrzymaniu płatności Organizator wystawia Zamawiającemu fakturę w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu zamówienia. Faktura będzie wysyłana Zamawiającemu w pliku w formacie .pdf na e-mail wskazany podczas zakładani konta oraz po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na rachunku Organizatora.
 8. Zamawiający chcący otrzymać fakturę pocztą, przesyłką kurierską lub w inny sposób, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora drogą e-mail na adres wskazany w § 1 Regulaminu i pokryć dodatkowe koszty z tego tytułu.
 9. Organizator może przyznać rabat na dowolny typ szkolenia w formie kodu rabatowego. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Rabat jest udzielany w formie kodu rabatowego.
 10. W przypadku wypowiedzenia Umowy i usunięcia Uczestnika z udziału w Szkoleniu w trybie § 3 ust. 7 lub nie wykonania z winy Uczestnika w ramach Szkolenia wszystkich zadań, wynagrodzenie za Szkolenie nie podlega zwrotowi.
 11. Zamawiającemu, będącemu jednocześnie Uczestnikiem albo którego Uczestnik nie ukończy Szkolenia nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych lub zwrotu opłaty wniesionej
  za Szkolenie.

§ 6. Realizacja szkolenia.

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje jeden niepowtarzalny Identyfikator Uczestnika, który uruchamia dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu odpowiednio do wykupionego Szkolenia/Zasobu.
 2. W trakcie trwania Szkolenia Uczestnik może korzystać z konsultacji merytorycznych z ekspertami ds. bhp za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując zapytania na adres: m.rudzinski@cst.olsztyn.pl
 3. Uczestnik ma dostęp do Szkolenia przez okres wskazany na stronie internetowej Serwisu, przy danym Szkoleniu, Zasobie lub odrębnej umowie, liczony od daty pierwszej rejestracji/pierwszego użycia Identyfikatora Uczestnika. Po upływie terminu przewidzianego na ukończenie Szkolenia lub skorzystanie z Zasobu Organizator blokuje dostęp do Szkolenia.
 4. Szkolenie uważa się za zakończone, gdy:
  • a) Uczestnik zaliczy test egzaminacyjny lub
  • b) Uczestnik wykorzysta 3 podejścia do testu egzaminacyjnego i nie uzyska zaliczenia lub
  • c) upłynie okres dostępu, o którym mowa w ust. 3.

§ 7. Materiały szkoleniowe.

 1. Uczestnik ma obowiązek korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu.
 2. Materiały szkoleniowe udostępniane Uczestnikowi w ramach korzystania z Serwisu stanowią treści chronione prawem autorskim.
 3. Kopiowanie na użytek inny niż związany z realizacją Szkolenia, Zasobu lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.

§ 8. Test egzaminacyjny.

 1. Szkolenia kończą się testem egzaminacyjnym ze znajomości zawartych w nich zagadnień. Egzamin jest prowadzony drogą elektroniczną.
 2. Uczestnicy skierowani Szkolenie dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, przed zakupem szkolenia deklarują posiadanie uprawnień
  do pełnienia tej służby poprzez akceptację odpowiedniego oświadczenia zawartego.
 3. Warunkiem ukończenia Szkolenia jest uzyskanie minimum 51 % poprawnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego.
 4. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie pod warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego.
 5. Uczestnik ma prawo 3 razy przystępować do testu egzaminacyjnego.
 6. Trzy niezaliczenie testu skutkuje nieukończeniem Szkolenia i zablokowaniem dostępu do Danego Szkolenia.

§ 9. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 1. Po zdaniu testu egzaminującego przez Uczestnika, o którym mowa w § 7 Regulaminu Organizator wysyła Zamawiającemu na adres podany podczas zakładania konta zaświadczenie
  o zdanym egzaminie przez Uczestników, w tym zaświadczenie o mocy prawnej określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Uczestnikom, którzy nie ukończyli Szkolenia (nie zaliczyli testu), nie są wystawiane zaświadczenia, o których mowa w ust. 1.
 3. Informacja o uzyskaniu certyfikatu wysyłana jest na adres e-mail Zamawiającego niezwłocznie po zaliczeniu szkolenia przez Uczestnika Szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu. Oryginał zaświadczenia wysyłany jest listem poleconym na adres Zamawiającego.
 4. Zamawiający chcący otrzymać zaświadczenie przesyłką kurierską lub w inny sposób, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Organizatora drogą e-mail na adres wskazany w § 1 Regulaminu i pokryć dodatkowe koszty z tego tytułu.

§ 10. Prawa autorskie.

 1. Jeśli inaczej nie określono Serwis, Szkolenia, Zasoby, materiały szkoleniowe oraz ich poszczególne elementy stanowią własność Organizatora i są objęte ochroną wynikającą
  z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Informacje zawarte w Serwisie, Zasobach, Szkoleniach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 3. Autorzy Szkoleń, Zasobów, przekazywanych Uczestnikom materiałów, a także wszelkich informacji publikowanych w Serwisie i jego zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach, Zasobach, przekazywanych Uczestnikom materiałach, zasobach Serwisu i Serwisie bez wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego, Uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania: do usunięcia z lub do zablokowania dostępu, tymczasowo lub na stałe, do treści wprowadzonych przez Uczestników/Zamawiającego do Serwisu, jego zasobów do materiałów szkoleniowych, Produktów oraz poszczególnych elementów.
 6. Przekazywane Uczestnikom egzemplarze Zasobów, materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z chwilą ich wydania. Przeniesienie własności Zasobu, egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych Zasobów, materiałów, które przysługują Organizatorowi lub osobom trzecim. Treść Zasobów, materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z Zasobów, materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy/usług na rzecz Zamawiającego albo dla potrzeb wewnętrznych własnego przedsiębiorstwa. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób.

§ 11. Ochrona danych osobowych.

 1. Organizator przestrzega przepisów o chronię danych osobowych.
 2. Organizator oświadcza, że dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez Organizatora, następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
  • a) W przypadku podania w zamówieniu przez Zamawiającego będącego jednocześnie Uczestnikiem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tych danych przez Organizatora. Cele te i zakres określa niniejszy Regulamin. Poucza się niniejszym, że Zamawiający ma dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także przysługują mu uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku podania w zamówieniu przez Zamawiającego danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
  • b) uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w Regulaminie oraz przed podaniem danych do Serwisu Organizatora:
  • c) poinformował tę osobę o Organizatorze, a w szczególności o jego pełnej nazwie, adresie siedziby oraz kim jest Organizator,
  • d) podał cel i zakres zbierania jej danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją z Regulaminem,
  • e) podał informację o źródle danych,
  • f) poinformował o prawie dostępu i poprawiania tych danych,
  • g) poinformował o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.

§ 12. Reklamacje.

 1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Szkolenia albo udostępnionego Zasobu.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia Szkolenia, uzyskania dostępu do Zasobu.
 3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  • a) dane Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby),
  • b) przedmiot reklamacji (rodzaj Szkolenia/Zasobu, termin jego realizacji, udostępnienia itp.),
  • c) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  • d) żądania Zamawiającego wobec Organizatora,
  • e) wskazanie osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
  • f) podpis osoby reprezentującej Zamawiającego lub przez niego upoważnionej do złożenia reklamacji (w tym ostatnim przypadku należy załączyć do reklamacji stosowne pisemne upoważnienie).
 5. Zastrzega się, że reklamacja nie może dotyczyć sytuacji i przypadków opisanych w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz w § 12 Regulaminu.
 6. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do jednego miesiąca, o czym powiadomi Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu. Organizator nie jest zobowiązany do usuwania usterek czy wad w innych terminach niż podane wyżej, w szczególności Zamawiającemu nie przysługuje prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli będzie ona oczywiście bezzasadna.
 8. Dostrzeżone przez Zamawiającego lub Uczestnika wady Serwisu, Szkolenia, sposobu udostępnienia Zasoby, będą usuwane przez Organizatora lub podmiot zarządzający Serwisem jedynie w miarę ich doskonalenia, stosownie do kształtowanego przez Organizatora lub ten podmiot – w toku bieżącej działalności – planu produkcyjnego.

§ 13. Odpowiedzialność Organizatora.

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu oraz możliwość korzystania ze Szkoleń oraz Zasobów. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu oraz udostępnianych w jego ramach Szkoleń i Zasobów, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Organizatora możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających funkcjonowanie Serwisu oraz możliwość korzystania ze Szkoleń/Zasobów. Organizator podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Zamawiającego, skierowanego przez niego Uczestnika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z usług, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Za czynniki niezależne od Organizatora uważa się w szczególności:
  • a) awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
  • b)  przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
  • c)  konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne
  • d) przerwy o charakterze technicznym,
  • e) okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Uczestnik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Zamawiającego, Uczestnika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.
 4. Organizator obowiązany jest planować konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Zamawiającego, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Organizatora.
 5. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 k.c. wyłącza
  się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Zamawiającego, Uczestników z Serwisu, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jego użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek udostępnianego Serwisu czy ew. błędów danych zawartych w Serwisie

§ 14. Postanowienia końcowe.

 1. Zamawiający nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora:
  • a) przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,
  • b) ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.
 2. Umowa podlega prawu polskiemu.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie trwania Umowy, a w szczególności gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu.
 4. Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Organizatora o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia stosownej informacji Organizatorowi. W przypadku braku powiadomienia, wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Organizatora, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
 5. Wszelkie spory związane z Usługami szkoleniowymi świadczonymi przez Organizatora będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.

 

 

Pliki cookies

 1. Strona internetowa https://www.e-kursycst.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna wykrywa rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.
 3. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.
  Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy CST Consulting Sp. z o.o. w celu optymalizacji działania strony oraz prawidłowej funkcjonalności.
 4. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.
  • „Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.
  • „Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.
  • „Reklamowe” umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.
 6. Użytkownik naszych stron ma pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jak zmienić lub wyłączyć obsługę płków Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome
Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Zgadzam się i akceptuję Regulamin serwisu

O Nas w skrócie

Jesteśmy grupą doświadczonych specjalistów w zakresie BHP i PPOŻ. Od początku naszą ideą jest indywidualne podejście do Klienta oraz profesjonalizm, elastyczność, przewidywanie i zapobiegawczość.

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line
top
CST CONSULTING Sp. z o. o. 2018